AUTİZMİN ETİOLOGİYASI

Autizm-erkən uşaqlıq dövründə başlayan, sosial ünsiyyət sferasında
məhdudiyyətə və təkrarlanan davranış probemlərinə yol açan neyro
inkişaf (neurodevelopmental) pozuntusudur. Autizm həmçinin beyindəki sinirlər arası əlaqələr pozuntusudur. Bu pozulmalar daha çox frontal lob, temperal lob və amigdalada olur. Frontal lob: diqqət, səbəb nəticə əlaqəsi qurma, problemi həlledəbilmə bacarığı, temperal lob: nitq inkişafı, amigdala isə sosial-emosional ifadələri ilə əlaqəlidir.
Autizmin etiologiyasına görə genetik faktorlar ətraf mühit faktoru ilə
birləşdiyində mənalı bir təsir gücünə malik olur.